Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - СЪСТОЯНИЕ ПО СЕНТОРИ, Придружаващ документа към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - 29-И ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО КОНТРОЛА ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2011 Г.) - {COM(2012) 714 final}{SWD(2012) 399 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SITUATION PER SECTOR Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION - 29th ANNUAL REPORT ON MONITORING THE APPLICATION OF EU LAW (2011) - {COM(2012) 714 final}{SWD(2012) 399 final}
Дата на документа: 30/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 400
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове