Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща Предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година - „Благоденствие в рамките на нашата планета“ - {COM(2012) 710 final}{SWD(2012) 397 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a General Union Environment Action Programme to 2020 - "Living well, within the limits of our planet" - {COM(2012) 710 final}{SWD(2012) 397 final}
Дата на документа: 29/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 398
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове