Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към Доклада на Комисията до Европейския Парламент и Съвета съгласно член 184, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 относно опита, натрупан при прилагането на реформата в лозаро-винарския сектор от 2008 г. - {COM(2012) 737 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council in accordance with Article 184 (8) of Council Regulation (EC) No 1234/2007 on the experience gained with the implementation of the wine reform of 2008 - {COM(2012) 737 final}
Дата на документа: 10/12/2012
№ на документ: SWD(2012) 415
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове