Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа Преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност - {COM(2012) 744 final}{SWD(2012) 416 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Revision of Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings - {COM(2012) 744 final}{SWD(2012) 417 final}
Дата на документа: 12/12/2012
№ на документ: SWD(2012) 416
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове