Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Регулаторна пригодност на ЕС - {SWD(2012) 422 final}{SWD(2012) 423 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - EU Regulatory Fitness - {SWD(2012) 422 final}{SWD(2012) 423 final}
Дата на документа: 12/12/2012
№ на документ: COM(2012) 746
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове