Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Принципи на данъчното облагане на моторните превозни средства, в съответствие с правото на ЕС, както се тълкуват от Съда на Европейските общности, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Укрепване на единния пазар чрез премахване на трансграничните данъчни пречки за леки автомобили - {COM(2012) 756 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Principles of taxation of motor vehicles according to EU law as interpreted by the Court of Justice Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - Strengthening the Single Market by removing cross-border tax obstacles for passenger cars - {COM(2012) 756 final}
Дата на документа: 14/12/2012
№ на документ: SWD(2012) 429
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове