Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Предварителната оценка за създаване на програма на Съюза за подпомагане на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита, Придружаващ Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за приемане на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г. - {COM(2012) 782 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Ex-ante evaluation for establishing a Union Programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a Union programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-2020 - {COM(2012) 782 final}
Дата на документа: 19/12/2012
№ на документ: SWD(2012) 444
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове