Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за прилагането на законодателството на ЕС относно отпадъците Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците, Директива 91/689/ЕИО относно опасните отпадъци, Директива 75/439/ЕИО относно отработените масла, Директива 86/278/ЕИО относно утайките от отпадъчни води, Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки, Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци и Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване за периода 2007—2009 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of the EU waste legislation Directive 2006/12/EC on waste, Directive 91/689/EEC on hazardous waste, Directive 75/439/EEC on waste oils, Directive 86/278/EEC on sewage sludge, Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste, Directive 1999/31/EC on the landfill of waste, and Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment for the period 2007 - 2009
Дата на документа: 17/01/2013
№ на документ: COM(2013) 6
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове