Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз относно изменението, внесено от Европейския парламент в позицията на Съвета във връзка с предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ (МФП) на Грузия
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION__pursuant to Article 294(7)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union,_on the European Parliament's amendment_to the Council's position regarding the proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing further macro-financial assistance (MFA) to Georgia___
Дата на документа: 05/02/2013
№ на документ: COM(2013) 67
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове