Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПАКЕТ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ И НАДЗОРА НА ПАЗАРА - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО - {SWD(2013) 33 final} {SWD(2013) 34 final}
Заглавие на английски: PRODUCT SAFETY AND MARKET SURVEILLANCE PACKAGE - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer product safety and repealing Council Directive 87/357/EEC and Directive 2001/95/EC - {SWD(2013) 33 final}{SWD(2013) 34 final}
Дата на документа: 13/02/2013
№ на документ: COM(2013) 78
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове