Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Дългосрочна грижа за застаряващите общества - Предизвикателства и политически опции, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Социални инвестиции за растеж и сближаване, включително изпълнение на Европейския социален фонд за периода 2014—2020 г. - {COM(2013) 83 final}{SWD(2013) 38 final}{SWD(2013) 39 final}{SWD(2013) 40 final}{SWD(2013) 42 final}{SWD(2013) 43 final}{SWD(2013) 44 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Long-term care in ageing societies - Challenges and policy options Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014-2020 - {COM(2013) 83 final}{SWD(2013) 38 final}{SWD(2013) 39 final}{SWD(2013) 40 final}{SWD(2013) 42 final}{SWD(2013) 43 final}{SWD(2013) 44 final}
Дата на документа: 20/02/2013
№ на документ: SWD(2013) 41
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове