Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщена оценка на въздействието, придружаваща ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВЕН РЕД НА ЕВРОТО И НА ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ЗНАЦИ СРЕЩУ ПОДПРАВЯНЕ И ЗА ЗАМЯНА НА РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2000/383/ПВР НА СЪВЕТА - {COM(2013) 42 final}{SWD(2013) 19 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Executive summary of the Impact Assessment Accompanying the document PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE PROTECTION OF THE EURO AND OTHER CURRENCIES AGAINST COUNTERFEITING BY CRIMINAL LAW, AND REPLACING COUNCIL FRAMEWORK DECISION 2000/383/JHA - {COM(2013) 42 final}{SWD(2013) 19 final}
Дата на документа: 05/02/2013
№ на документ: SWD(2013) 20
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове