Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо ниво на мрежова и информационна сигурност в рамките на Съюза - {COM(2013) 48 final}{SWD(2013) 32 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council Concerning measures to ensure a high level of network and information security across the Union - {COM(2013) 48 final}{SWD(2013) 32 final}
Дата на документа: 07/02/2013
№ на документ: SWD(2013) 31
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове