Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване - COM(2013) 107 final}{SWD(2013) 54 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a space surveillance and tracking support programme - {COM(2013) 107 final}{SWD(2013) 54 final}
Дата на документа: 28/02/2013
№ на документ: SWD(2013) 55
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове