Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за 2012 година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС - {SWD(2013) 171 final}{SWD(2013) 172 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - 2012 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights - {SWD(2013) 171 final}{SWD(2013) 172 final}
Дата на документа: 08/05/2013
№ на документ: COM(2013) 271
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове