Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно напредъка за раменство между жените и мъжете за 2012 г., Придружаващ документа към Доклада за 2012 година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС - {COM(2013) 271 final}{SWD(2013) 172 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report on Progress on equality between women and men in 2012 Accompanying the document 2012 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights - {COM(2013) 271 final}{SWD(2013) 172 final}
Дата на документа: 08/05/2013
№ на документ: SWD(2013) 171
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове