Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде поддържана от страна на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия на ООН за Европа относно адаптирането към техническия прогрес на правила № 13, 13Н, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 и 130, както и по отношение на приемането на предложение за глобално техническо правило относно водородните превозни средства и превозните средства с горивни клетки и адаптирането към техническия прогрес на глобалните технически правила № 2 и № 12 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe regarding the adaptation to technical progress of Regulations Nos 13, 13H, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 and 130, and regarding the adoption of a proposal for a Global Technical Regulation on hydrogen and fuel cell vehicles and the adaptation to technical progress of Global Technical Regulations Nos 2 and 12 of the United Nations Economic Commission for Europe
Дата на документа: 27/05/2013
№ на документ: COM(2013) 302
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове