Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Научни и политически Доклади - R & D инвестиции в технологиите на Европейския стратегически енергиен и технологичен план, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Технологии и нововъведения в енергетиката - {COM(2013) 253 final}{SWD(2013) 158 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - JRC Scientific and Policy Reports - R & D Investment in the Technologies of the European Strategic Energy Technology Plan Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Energy Technologies and Innovation - {COM(2013) 253 final}{SWD(2013) 158 final}
Дата на документа: 02/05/2013
№ на документ: SWD(2013) 157
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове