Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Цели от Барселона - Развиване на детските заведения за деца в ранна възраст в Европа за постигането на устойчив и приобщаващ растеж - {SWD(2013) 192 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Barcelona objectives - The development of childcare facilities for young children in Europe with a view to sustainable and inclusive growth - {SWD (2013) 192
Дата на документа: 29/05/2013
№ на документ: COM(2013) 322
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове