Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекси придружаващи документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Цели от Барселона - Развиване на детските заведения за деца в ранна възраст в Европа за постигането на устойчив и приобщаващ растеж - {COM(2013) 322 final}
Заглавие на английски: DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION - Annexes accompagnant le document: Rapport de la Commission au Parlement Europeen, au Conseil, au Comite Economique et Social Europeen et au Comite des Regions - Objectifs de Barcelone - Le developpement des services d'accueil des jeunes enfants en Europe pour une croissance durable et inclusive - {COM(2013) 322 final}
Дата на документа: 29/05/2013
№ на документ: SWD(2013) 192
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове