Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - План за прилагане, Придружаващ документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата - {COM(2013) 296 final}{SWD(2013) 181 final}{SWD(2013) 182 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation Plan Accompanying the document Proposal for a REGLATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework on the market access to port services and the financial transparency of ports - {COM(2013) 296 final}{SWD(2013) 181 final}{SWD(2013) 182 final}
Дата на документа: 23/05/2013
№ на документ: SWD(2013) 183
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове