Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО относно адаптирането на правната рамка на Европейската полицейска служба с Договора от Лисабон, Придружаващ документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР - {COM(2013) 173 final}{SWD(2013) 99 final}{SWD(2013) 100 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT on adapting the European police Office's legal framework with the Lisbon Treaty Accompanying the document PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION AND TRAINING (EUROPOL) AND REPEALING COUNCIL DECISIONS 2009/371/JHA AND 2005/681/JHA - {COM(2013) 173 final}{SWD(2013) 99 final}{SWD(2013) 100 final}
Дата на документа: 27/03/2013
№ на документ: SWD(2013) 98
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове