Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за отчетността за 2013 г. относно финансирането за развитие - Преглед на напредъка от страна на ЕС и неговите държави-членки, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към изграждането на цялостен и интегриран подход към финансирането на изкореняването на бедността и на устойчивото развитие след 2015 г. - {COM(2013) 531 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EU Accountability Report 2013 on Financing for Development - Review of progress by the EU and its Member States Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Beyond 2015: towards a comprehensive and integrated approach to financing poverty eradication and sustainable development - {COM(2013) 531 final}
Дата на документа: 16/07/2013
№ на документ: SWD(2013) 273
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове