Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — борба срещу измамите - Годишен доклад за 2012 г. - {SWD(2013) 283 final}{SWD(2013) 284 final}{SWD(2013) 285 final}{SWD(2013) 286 final}{SWD(2013) 287 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud 2012 - Annual Report - {SWD(2013) 283 final}{SWD(2013) 284 final}{SWD(2013) 285 final}{SWD(2013) 286 final}{SWD(2013) 287 final}
Дата на документа: 24/07/2013
№ на документ: COM(2013) 548
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове