Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Годишен преглед на информацията за резултатите от програмата Hercule II през 2012 г. ( Член 7 от Решение 878/2007 от 23 юли 2007), Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — борба срещу измамите - Годишен доклад за 2012 г. - {COM(2013) 548 final}{SWD(2013) 283 final}{SWD(2013) 284 final}{SWD(2013) 285 final}{SWD(2013) 286 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annual Overview with Information on the Results of the Hercule II Programme in 2012 (Article 7 of Decision 878/2007 of 23 July 2007) Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Protection of the European Union's financial interests - Fight against fraud - Annual Report 2012 - {COM(2013) 548 final}{SWD(2013) 283 final}{SWD(2013) 284 final}{SWD(2013) 285 final}{SWD(2013) 286 final}
Дата на документа: 24/07/2013
№ на документ: SWD(2013) 287
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове