Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на Въздействието, придружаваща документа към Предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в научноизследователската и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието (програма АЖИ), съвместно предприета от няколко държави членки - {COM(2013) 500 final}{SWD(2013) 252 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Impact assessment Accompanying the document Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the participation of the Union in the Active and Assisted Living Research and Development Programme jointly undertaken by several Member States - {COM(2013) 500 final} {SWD(2013) 252 final}
Дата на документа: 10/07/2013
№ на документ: SWD(2013) 251
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове