Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Годишен доклад за 2012 г. относно финансовата помощ за разширяване - (ИПП, ФАР, CARDS, инструмента за предприсъединяване за Турция и преходния финансов инструмент) - {SWD(2013) 326 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - 2012 Annual Report on Financial Assistance for Enlargement - (IPA, PHARE, CARDS, Turkey Pre-Accession Instrument, Transition Facility) - {SWD(2013) 326 final}
Дата на документа: 12/09/2013
№ на документ: COM(2013) 625
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове