Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към качествен транспорт по вътрешните водни пътища - NAIADES II - {SWD(2013) 324 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards quality inland waterway transport - NAIADES II - {SWD(2013) 324 final}
Дата на документа: 10/09/2013
№ на документ: COM(2013) 623
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове