Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Озеленяването на флота: намаляване на емисиите на замърсители във вътрешния воден транспорт, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към качествен транспорт по вътрешните водни пътища - {COM(2013) 623 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Greening the fleet: reducing pollutant emissions in inland waterway transport Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards quality inland waterway transport - {COM(2013) 623 final}
Дата на документа: 10/09/2013
№ на документ: SWD(2013) 324
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове