Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Нов показател за измерване на резултатите от иновациите в Европа - {SWD(2013) 325 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Measuring innovation output in Europe: towards a new indicator - {SWD(2013) 325 final}
Дата на документа: 13/09/2013
№ на документ: COM(2013) 624
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове