Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Международно сътрудничество на ЕС и споразумения свързани с енергийния сектор, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Изпълнение на Съобщението относно сигурността на енергийните доставки и международното сътрудничество и на заключенията на Съвета по енергетика от ноември 2011 г. - {COM(2013) 638 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EU international cooperation frameworks and agreements relevant to the energy sector Accompanying the document Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee - Implementation of the Communication on Security of Energy Supply and International Cooperation and of the Energy Council Conclusions of November 2011 - {COM(2013) 638 final}
Дата на документа: 13/09/2013
№ на документ: SWD(2013) 334
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове