Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ПЛАН ЗА ПРИЛАГАНЕ, Придружаващ документа към Предложение за Регламент на Съвета и Европейския Парламент относно превенцията и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове - {COM(2013) 620 final}{SWD(2013) 321 final}{SWD(2013) 322 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPLEMENTATION PLAN Accompanying the document Proposal for a Council and European Parliament Regulation on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species - {COM(2013) 620 final}{SWD(2013) 321 final}{SWD(2013) 322 final}
Дата на документа: 09/09/2013
№ на документ: SWD(2013) 323
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове