Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаващ документа към Предложението за Регламент на Съвета и Европейския парламент относно превенцията и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове - Настоящият доклад е обвързващ само със службите на Комисията, участвали в подготовката му и не не предопределя окончателната форма на нито едно решение, което се взема от Комисията - {COM(2013) 620 final}{SWD(2013) 322 final}{SWD(2013) 323 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council and European Parliament Regulation on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species - This report commits only the Commission's services involved in its preparation and does not prejudge the final form of any decision to be taken by the Commission - {COM(2013) 620 final}{SWD(2013) 322 final}{SWD(2013) 323 final}
Дата на документа: 09/09/2013
№ на документ: SWD(2013) 321
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове