Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Подробен план на горското стопанство в ЕС (дървообработване, мебели, маса и производството и конвертиране на хартия и печатане, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство - {COM(2013) 659 final}{SWD(2013) 342 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - A BLUEPRINT FOR THE EU FOREST-BASED INDUSTRIES (woodworking, furniture, pulp & paper manufacturing and converting, printing) Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A new EU Forest Strategy: for forests and the forest-based sector - {COM(2013) 659 final}{SWD(2013) 342 final}
Дата на документа: 20/09/2013
№ на документ: SWD(2013) 343
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове