Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Регламент (ЕO) № 814/2000 на Съвета относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика - {SWD(2013) 338 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Council Regulation (EC) No 814/2000 on information measures relating to the common agricultural policy - {SWD(2013) 338 final}
Дата на документа: 20/09/2013
№ на документ: COM(2013) 645
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове