Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Технически анализи, Придружаващ документа към Доклада на Комисията до Европейския Парламент и Съвета - Доклад на прегледа на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат - {COM(2012) 785 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Technical analysis Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Report on the review of the Directive 2002/87/EC of the European Parliament and the Council on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate - {COM(2012) 785 final}
Дата на документа: 20/12/2012
№ на документ: SWD(2013) 71
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове