Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Социални инвестиции чрез Европейския социален фонд, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Социални инвестиции за растеж и сближаване, включително изпълнение на Европейския социален фонд за периода 2014—2020 г. - {COM(2013) 83 final}{SWD(2013) 38 final}{SWD(2013) 39 final}{SWD(2013) 40 final}{SWD(2013) 41 final}{SWD(2013) 42 final}{SWD(2013) 43 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Social investment through the European Social Fund Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014-2020 - {COM(2013) 83 final}{SWD(2013) 38 final}{SWD(2013) 39 final}{SWD(2013) 40 final}{SWD(2013) 41 final}{SWD(2013) 42 final}{SWD(2013) 43 final}
Дата на документа: 20/02/2013
№ на документ: SWD(2013) 44
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове