Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на въздействието, Придружаващ документа към предложението за Директива на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане на единна глобална, основана на пазара мярка за емисиите от международната авиация - {COM(2013) 722 final}{SWD(2013) 431 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the Community, in view of the implementation by 2020 of an international agreement applying a single global market-based measure to international aviation emissions - {COM(2013) 722 final}{SWD(2013) 431 final}
Дата на документа: 16/10/2013
№ на документ: SWD(2013) 430
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове