Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2009/71/ЕВРАТОМ за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации - {SWD(2013) 422 final}{SWD(2013) 423 final}{SWD(2013) 424 final}{SWD(2013) 425 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2009/71/EURATOM establishing a Community framework for the nuclear safety of nuclear installations - {SWD(2013) 422 final}{SWD(2013) 423 final}{SWD(2013) 424 final}{SWD(2013) 425 final}
Дата на документа: 17/10/2013
№ на документ: COM(2013) 715
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове