Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - План за прилагане, Придружаващ документа към Предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2009/71/Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации - {COM(2013) 715 final}{SWD(2013) 422 final}{SWD(2013) 423 final}{SWD(2013) 425 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation Plan Accompanying the document Proposal for a Council Directive amending Directive 2009/71/EURATOM establishing a Community framework for the nuclear safety of nuclear installations - {COM(2013) 715 final}{SWD(2013) 422 final}{SWD(2013) 423 final}{SWD(2013) 425 final}
Дата на документа: 17/10/2013
№ на документ: SWD(2013) 424
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове