Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ЧАСТ II, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - 30-ТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО МОНИТОРИНГА ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ЕС (2012 г.) - {COM(2013) 726 final}{SWD(2013) 432 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - PART II Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION - 30TH ANNUAL REPORT ON MONITORING THE APPLICATION OF EU LAW (2012) - {COM(2013) 726 final}{SWD(2013) 432 final}
Дата на документа: 22/10/2013
№ на документ: SWD(2013) 433
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове