Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да се заеме на Осемнадесетата редовна среща на договарящите се страни по Конвенцията от Барселона за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието, по отношение на предложението за изменение на приложения II и III към Протокола относно специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието и по отношение на предложението за приемането на Регионален план за действие за намаляване на отпадъците в моретата
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on establishing the position to be taken at the Eighteenth Ordinary Meeting of the Contracting Parties of the Barcelona Convention for the Protection of the Environment and the Coastal Region of the Mediterranean, with regard to the proposal for amending Annexes II and III to the Protocol concerning Special Protected Areas and Biological Biodiversity in the Mediterranean and with regard to the proposal for adoption of a Regional Action Plan on Marine Litter
Дата на документа: 25/10/2013
№ на документ: COM(2013) 743
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове