Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Бележка с насоки относно Директива 2012/27/ЕС относно енергийна ефективност, за изменение на Директива 2009/125/ЕС и 2010/30/EC, и за отмяна на Директива 2004/8/EС и 2006/32/EC - Член 9 - 11: Измерване; платежна информация; разходите за достъп до измерване и данни за плащане, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Прилагане на Директивата относно енергийната ефективност — Насоки на Комисията - {COM(2013) 762 final}{SWD(2013) 445 final}{SWD(2013) 446 final}{SWD(2013) 447 final}{SWD(2013) 449 final}{SWD(2013) 450 final}{SWD(2013) 451 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Guidance note on Directive 2012/27/EU on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EC, and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC - Articles 9 - 11: Metering; billing information; cost of access to metering and billing information Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Implementing the Energy Efficiency Directive – Commission Guidance - {COM(2013) 762 final}{SWD(2013) 445 final}{SWD(2013) 446 final}{SWD(2013) 447 final}{SWD(2013) 449 final}{SWD(2013) 450 final}{SWD(2013) 451 final}
Дата на документа: 06/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 448
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове