Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад на Евростат от 2013 г., подновен от 2012 г. за актюерска оценка относно пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица от ЕС - (PSEO), Придружаващ документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за адаптиране от 1 юли 2013 година на процента на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз - {COM(2013) 770 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Eurostat Report on the 2013 update of the 2012 actuarial assessment of the Pension Scheme for European Officials - (PSEO) Accompanying the document Proposal for a Council Regulation adjusting, from 1 July 2013, the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants of the European Union - {COM(2013) 770 final}
Дата на документа: 07/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 452
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове