Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за адаптиране, считано от 1 юли 2013 г., на корекционните коефициенти, прилагани към възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз - {SWD(2013) 453 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION adjusting with effect from 1 July 2013 the correction coefficients applied to the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union - {SWD(2013) 453 final}
Дата на документа: 07/11/2013
№ на документ: COM(2013) 771
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове