Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за 2013 г. на Евростат относно годишното регулиране на пенсиите на длъжностните лица от ЕС, Придружаващ документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за адаптиране, считано от 1 юли 2013 г., на корекционните коефициенти, прилагани към възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз - {COM(2013) 771 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - 2013 Eurostat Report on the annual adjustment of remuneration and pensions of EU officials Accompanying the document Proposal for a Council Regulation adjusting with effect from 1 July 2013 the correction coefficients applied to the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union - {COM(2013) 771 final}
Дата на документа: 07/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 453
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове