Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - ЕДИНЕН ПАЗАР ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА: АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК И НА ОСТАВАЩИТЕ ПРЕЧКИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ - Принос към Годишния обзор на растежа за 2014 г.-
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK - A SINGLE MARKET FOR GROWTH AND JOBS: AN ANALYSIS OF PROGRESS MADE AND REMAINING OBSTACLES IN THE MEMBER STATES - Contribution to the Annual Growth Survey 2014 -
Дата на документа: 13/11/2013
№ на документ: COM(2013) 785
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове