Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Прецизиране на MIP табло с резултати - Технически промени в индекса и допълнителни показатели, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - ДОКЛАД ЗА МЕХАНИЗМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2014 г. - (изготвен в съответствие с членове 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси) - {COM(2013) 790 final}{SWD(2013) 791 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REFINING THE MIP SCOREBOARD - Technical Changes to the Scoreboard and Auxiliary Indicators Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Alert Mechanism Report 2014 - (prepared in accordance with Articles 3 and 4 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances) - {COM(2013) 790 final}{SWD(2013) 791 final}
Дата на документа: 13/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 790
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове