Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Насоки на Европейската комисия за проектиране на схеми за подпомагане за възобновяеми енергийни източници, Придружаващ документа към Съобщение на Камисията - Постигане на вътрешния пазар на електроенергия и извличане на максимални ползи от публичната намеса - {C(2013) 7243 final}{SWD(2013) 438 final}{SWD(2013) 440 final}{SWD(2013) 441 final}{SWD(2013) 442 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - European Commission guidance for the design of renewables support schemes Accompanying the document Communication from the Commission - Delivering the internal market in electricity and making the most of public intervention - {C(2013) 7243 final}{SWD(2013) 438 final}{SWD(2013) 440 final}{SWD(2013) 441 final}{SWD(2013) 442 final}
Дата на документа: 05/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 439
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове