Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ПЛАН ЗА ПРИЛАГАНЕ, Придружаващ документа към Предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки - {COM(2013) 814 final}{SWD(2013) 473 final}{SWD(2013) 474 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPLEMENTATION PLAN Accompanying the document Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/96/EU on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States - {COM(2013) 814 final}{SWD(2013) 473 final}{SWD(2013) 474 final}
Дата на документа: 25/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 475
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове